Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.ewsm.org

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Pełna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Adres do korespondencji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Adres e-mail: sekretariat@szpital.bydgoszcz.pl

Strona internetowa: http://www.ewsm.org

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy.

Oświadczenie sporządzono 30.05.2020

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W zakresie dostępności cyfrowej proszę kontaktować się z:

Sekcja Informatyki : 52/3709154, 52/3709155,

e-mail: informatyk@szpital.bydgoszcz.pl (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

- podkreślenia i pogrubienia linków oraz adresów e-mail,

 

Data publikacji strony internetowej: 15.08.2015

Data ostatniej aktualizacji strony: 29.09.2020

 

Dostępność architektoniczna:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Powyższa lokalizacja spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

- przestrzenie komunikacyjne budynków będących na terenie Szpitala wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy);

- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób wizualny, głosowy - tablice informacyjne, ochroniarz przy wjeździe na teren Szpitala;

- instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynkach, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, podjazdy, windy, drzwi automatycznie otwierane;

- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI